<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pudar Masa

Kamu selak mengunci hati sendiri.
Untuk melindungi atau mengurung jiwa ?.
Kita sudah semakin nyanyuk tua.
Ataupun,kita sudah mula melupakan ?.
Kau mula dicintai oleh pudar.
Aku mula dikasihi oleh karat.
Masa menabur-tabur jawapan.
'Cinta kita meluntur sudah..Sayang'

“Pudar Masa”

 1. Blogger ABSOLUTE Says:

  nice :)

 2. Blogger iKhRam Says:

  hahaha..
  yg luntur itu hanya diluar
  sedangkan didalam masih utuh kuatnya..

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Asybedazzle-Bila me lihat tingkap lama ini.Ianya buatkan me terfikir.Berapa banyak tangan yang pernah membuka dan menyelak selaknya.

  Masa mmg berbelas kasihan bukan.

  Ikhram-yups..itu sudah pasti.

 4. Blogger Princess Ayang Says:

  sy suka ayat yg terakhir..

 5. Blogger Anisa Says:

  dan saya katakan

  "biar cinta terhakis.saya penat menangis."

  cinta itu busuk baunya

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  PA-Me pun suka,apa yang awak suka.

  Anisa-Kamu pasti yang membusuk itu cinta ??.

 7. Blogger Princess Ayang Says:

  Anisa- Cinta tak busuk..org yg tak paham dan tak tahu menghargai apa itu cinta yg busuk..

  Encik tuan tanah- cinta sy pada insan tersebut sudah luntur.. baru kini mampu terima hakikat.. sbb tu sy suka ayat yg kamu tulis

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  PA-Terima kasih,sebab suka dengan apa yang me tulis.

  :-)