<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hujan sudah turun...Syukurlah.

Tik..tik..tok..tok..
Baraka sedang menjunam jatuh-turun
Rahmat Kasih-Nya~Tak terkira-mengira.
Hujan membasahkan hati yang kontang.
Air suci memenuhkan tempayan kosong.
Mari gembira~janganlah sunyi dan hampa.
Apa si buta masih angkuh untuk beriman ?.
Tik..tik..tok..tok..

“Hujan sudah turun...Syukurlah.”

 1. Blogger Princess Ayang Says:

  lately... sy sangat suka hujan..
  indah melihat titis2 air rahmat membasahi bumi.
  seperti selalu picca kamu cantik dlm apa jua cuaca

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  PA-cantik ???,me tak buat apa-apa.
  U yang lihat cantik.
  Maka cantiklah jadinya.

  :-)

  terima kasih.