<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14-12-2011


Aku akan ke Masquerade
Tiada apa-apa ,yang perlu disembunyikan..
Tetapi,ada perkara yang perlu di rahsiakan.
Malam besok~kita tengok siapa yang kalah.

“14-12-2011”

 1. Blogger Andre R. Nasution Says:

  Masih tampak sempurna..

  *sigh*

 2. Blogger Farazila Says:

  i rs i kalah..sbb i dah tertawan dgn u...suka gils...

 3. Blogger Abir Abhar Says:

  :(

 4. Blogger nufab Says:

  wooooooooo~ ;P

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Andre-Sempurna,turut merangkumi sifat yang paling jelak.

  :-)

  Lilo-ala,next event kat office baru u.U boleh guna style yang sama.Comel kan !!!. yayayayayay.

  Abir-Kenapa di sana hujan ??.

  Nufab-tarzan ??.U panggil siapa ??.

 6. Blogger jejaka anggun Says:

  sifat jelak ker jelek?