<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

TerikatMemang sekejap sungguh, masa itu berlalu.
Pejam-Celik-Lena-Jaga...tak sedar-sedar pun.
Lihat ~ Sudah hampir 4 tahun sudah..kita berkawan.
Hey,takdir dan Masa itu~Memang,amat berbelas kasihan.

Selamat Pengantin Baru kepada Joe & Citra.

“Terikat”

 1. Blogger Mohd 'Azim Kamaruzzaman Says:

  LOL!
  I though u yg nk kawen..
  HAISH!!

 2. Blogger Farazila Says:

  adakah kamu joe dan perempuan ittew citra..hahhaha

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Ajim-Lah....me belum nak kahwin lagi.Me tunggu,En Ajim kahwin dululah.

  lilo-owh tidak !!!!.Bukan me ...