<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ritual


Sudah lama,aku tidak berjalan-jalan di dalam Galeri.
Dalam setengah tahun yang terakhir ini.Aku amat sibuk.
Sekarang,aku cuma menikmati kesenian dari tepi jalanan.
Atau hasil karya milik harta persendirian.Aku sudah bosan.
Minggu depan,aku ingin sekali diam di mana-mana galeri.
Ada sesiapa mahu temankan ??.
~

“Ritual”

 1. Blogger ☺[ai][sUmi]☺Chan Says:

  jom! nk ikut? hehee ^^

 2. Blogger Muhammad Says:

  Aisumi-Really??,hey u stay kat mana ??.

 3. Blogger nufab Says:

  wah! mcm best..tak pernah pegi galeri...nak ikot..hahahahha

 4. Blogger Muhammad Says:

  Nufab-yay,seumur hidup tak pernah pergi ???.Dan u masih hidup sampai sekarang???.Owh tidak...hoohohoh.

  jom.

 5. Blogger nufab Says:

  yup..never been to one...tu la..naseb baek masih hidup...jom.

 6. Blogger Muhammad Says:

  Nufab-Ok...nanti me bagi detail plan.
  :-)