<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

November

Sekarang sudah masuk bulan November.
Aku sudah ada banyak masa,untuk bersenang lenang di meja.
Seorang-Sunyi-Dan Tidur di bawah panas matahari ??
Owh,aku ada banyak masa terluang sekarang.Zzzzzzz

ps:Mungkin sudah tiba masanya,untuk aku menulis sebuah buku !!!

“November”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  bulan november bukanlah bulan yang dinanti.. sbb bulan ni akan bertambah setahun lagi umurku nnt..

 2. Blogger Edzlin Says:

  Teringin nak baca kalau megat menulis sebuah buku.

 3. Blogger nufab Says:

  selamat malam and do write ur book :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Selamat Hari Jadi ya,aisumi.

  Edz-Hurmm,me pun teringin nak duduk membaca. Apa yg telah me tulis..hurmm.

  Nufab-Kita tunggu dan lihat ya.