<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Di Tanah Indonesia

Aku lena di sini..
Kerna masih ada banyak lorong belum di jajah.
Kerna banyak wajah usang yang memberi senyum.
Kerna bayu saljunya kekal menghembus.
Kerna anak kecil di jalan masih berlarian.
Kerna bunyi alunan gamelan hiruk memecah sunyi.
Kerna Tanah tea di pinggir kota mekar hijonya
Kerna sawah di petak pintar berdesir.
Kerna bunyi mobil yang kekal bising
Di kota ini....Tuhan amat sepenuh hati
Dalam~mencurahkan segala Cinta-nya

Masih diam di Kota Bandung [9:49]

“Di Tanah Indonesia”

 1. Blogger Qarl Says:

  wow

  megat! i'll b going to medan dis thursday - next tuesday

  my sis grad

  upload la pics2 kat bandung

 2. Blogger ceksumolek's Says:

  nak request upload pice juga ^__^

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Qarl - Ya,disini memang best wooo.
  Banyak gila subjek.
  :P

  Aisumi - Nanti ya.Nanti me load..tunguuuu !!!! hohohoho.

 4. Blogger jejaka anggun Says:

  sonok bandung?

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz - Antara jakarta n bandung..hurmmm,bandung lagi hebat hohohoho.