<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Indah Bukan ???


‎ Kubawamu sebuah gelas kosong

Kauisikannya suaramu..

Kauberiku gelas yang penuh ~ T.Alias Taib


[ Secawan Earl Grey di waktu minum petang..Memang Menenangkan]

ps:Sekarang,sebelum terlena tidur.Aku suka untuk diam,sambil membaca buku-buku puisi.Waktu ini,aku masih setia lagi untuk membaca: 'Seberkas Kunci' [Sebuah Antologi Puisi].Sebuah Karya Hebat dari T.Alias Taib.

“Indah Bukan ???”

 1. Blogger alhariesz Says:

  satu 'tercet' stanza yang jelas...INDAH.

 2. Anonymous rasa nak tanya Says:

  tak pernah berjaya menghayati puisi, jadi, indah baragkali :)

 3. Blogger Muhammad Says:

  alhariez - sweet kan.

  Rasa nak Tanya - Terpulang kepada macamaman u menilai. Itulah yang akan u faham.

  Puisi macam cermin. ianya terbina bukan untuk mereflek dirinya. Tapi , siapa yg mahu melihat...apa yg mahu dilihat. Itu sahaja.