<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Raya

Kenapa perlu menunggu selama 30 hari,untuk satu Kemaafan.
Adakah Kemaafan itu, satu Penantian ??

“Raya”

 1. Blogger ☺[ai][sUmi]☺Chan Says:

  mudah memaafkan susah melupakan.. (ehh..tiba2 jer nih) hehee :P selamat hari raya..

 2. Blogger Qarl Says:

  Megat...

  konsep 'Mualaf' hehe

  suci...

  happy eid mubarak. xlewat kan?

  maap zahir batin

 3. Blogger asybedazzle Says:

  kemaafan suatu penyiksaan. selamat hari raya.

 4. Blogger jejaka anggun Says:

  kerana kemaafan itu adalah dendam yg terindah....

 5. Blogger Muhammad Says:

  aisumi - Salam Hari Raya , untuk kamu jugak..sayang.

  Qarl - Mana ada lewat. Raya sebulan.
  :P

  Shaz - Wah...dari lirik lagu Aisyah kan ???.

  Asy - Yups, kemaafan mmg satu penyeksaan.

  Salam Hari Raya.