<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Seorang


Petang itu, aku duduk keseorangan melihat matahari yg jatuh terbenam.

Aku lihat , ada cahaya emas yang amat indah menyapu kaki langit.Di hadapan ruang mata aku...Kelihatan ada seorang pokok yg keseorangan.Samalah kita berdua , kata aku di dalam hati.Pokok itu sudah mati mungkin.Dari hari pertama,aku melihatnya [ Sejak 3 bulan yang lalu ]...daun-daun hijau tak pernah lagi mekar dan subur.Namun, dahan-dahan pokok itu..masih tak lagi jatuh mereput.Ranting-ranting di dadanya masih kasar, tegak dan tetap tegar mengusik awan. Kenapalah ianya masih tegak berdiri ???.Pokok bisu sebegitu harus tumbang membawa malu.Tanpa cinta yang subur..apalah erti berdiri megah sebegitu ??.Berdiri pokok itu seorang..amat memilukan hati bukan ???.Kasihan-kasihan ,hati aku berbisik perlahan.

.....Pokok itu tak keseorangan kata seorang malaikat yg lalu :
"Lihat...Dia masih setia dengan tanahnya"

“Seorang”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  masih setia pada yang satu :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Baguslah...me sahaja, yg masih mencari tanah untuk diam dan setia.

  :-)

 3. Blogger adi miranda Says:

  tanah ada di mana mana, anda punya pilihan bukan?

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Adi - Pilihan dan di pilih , adalah 2 benda yg berbeza.