<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Persamaan Kita


Hati Aku dan Jingsaw Puzzle ada satu persamaan :

"Ianya memerlukan kamu , untuk melengkapkan nya"

“Persamaan Kita”

 1. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  dat's true meggs...
  most of the things in life, mmg mcm jigsaw puzzle...
  persoklannya, kadang2 nk mencarik yg sekeping 2 punyalah susah...
  bila dah jumpa, ia akan jadi PERFECT!!

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Kak Amy - perfecto..bila semua lengkap.

 3. Blogger alhariesz Says:

  betol tuh...

  asal jangan cari dia di labyrinth, kerna bakal berkemungkinan sesat sebelum bertemu...

 4. Blogger adi miranda Says:

  perlukan masa dan ruang untuk menlengkapkan jigsaw puzzle itu=)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Alhariez - Jika takdir itu ada kasihan.Sure ,akan berjumpa lagi.Insya Allah.

  Adi - yups

  :-)