<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Teringin

Yay , sudah lama aku tak berjumpa sama teman-teman.
Ke galeri atau berbising di kopitiam. Bertukar cerita dan idea panas.
Lihat sekarang, sudah bermula musim berawan.
Dari duduk terperosok di atas sofa , melayan bosan dan sunyi.
Ada indahnya , jika duduk pada kerusi di taman.Di tulis:Kira-kira...pada 3 bulan yg lepas

“Teringin”

 1. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  lama x ke kopitiam la...
  jomm.. kita borak2..
  mkn2...
  amek2 gambar...
  bestnyaaaa

 2. Blogger adi miranda Says:

  yeap anda patut buat reunion atau meet up dengan kawan kawan.=)

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  kak amy - yups, lama tak duduk bergossip dengan kamo lah.

  adi - dengan kawan2,me jumpa ketenangan di situ.

  :P

 4. Blogger adi miranda Says:

  pendapat kamu? kamu bole hidup tanpa kawan?

 5. Blogger Azah Says:

  ape itu? di mulut kamu?

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  adi - kenapa tidak ??

  little darkstar - asap dari tembakau yg di bakau.

  :P