<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Out

“Out”

 1. Blogger alhariesz Says:

  embarking on a new journey?

  selamat ye inche' megat...in braving a whole new frontier...

  *heartbreaking photos...goodbye's really is the saddest word.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  :-)

  Setiap hari..adalah perjalan.
  Cuma kita tak pernah sedar....jalan yg sama itu ,masih membawa manusia dan takdir yg berbeza.

 3. Blogger adi miranda Says:

  mr megat. apa khbar? sehat? lame x chat, anda kenal saya?;) mr adi miranda sini.mr megat da xd account myspace lagi kan? jadi account fb ada? x dapat dikesan, sila tinggalkan emel anda? atau anda ada masa yang lapang sila meng add saya. descarada85@yahoo.com.

  laman web yang bagus.- adi miranda

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Adi - Yups , me dah tutup akaun myspace. Terima kasih sebab sudi singgah lalu here. Me hargai sangat-sangat kata-kata anda itu.

  :-)

 5. Blogger adi miranda Says:

  saya telah melihat hasil tulisan blog anda dari september 2007 hingga december 2009. banyak improvment dari segi tulisan, gambar,kematangan dalam karya karya anda. if got tyme nak check yang seterusnya...ahaha.

  sekarang rasanya kerjaya anda semakin berkembang maju, dapat liputan media juga hehhee.. perkembangan yang bagus sekali..
  teruskan usaha dan bakat anda,
  bukan semua orang yang dilahirkan berbakat untuk semua ini.. ;)