<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Berserah - Chapter II
~
Kekosongan itu bahasa kamu
Aku tak pernah faham - Kenapa cinta bulan hanya pada malam
Tapi , aku masih cuba belajar ; Mengerti lagu dan puisi yg kau biaskan
Cuma , aku gentar. Kerna aku bukan dewa masa.
Lihat...lihat :- Hari-hari yang berhati kasihan: sudah mula melupai kamu

Detik kekosongan.....akan mula mengisi dada kamu
Kekosongan hati aku mula terisi...penuh dan tumpah
Ianya hadir :......seperti air pasang tanpa sedar
Dan kamu masih tak faham mahupun perasan

Jika tiba nya hari itu. Bila kau turun dari langit.
Dan segala rasa , Kamu terbangkit. Mencari aku yang mereput hapus
Kau panas di peluk kekosongan - Aku sejuk di usap kebisingan ;

Apa air mata ini , cukup sejuk untuk membasuh luka ??
~

“Berserah - Chapter II”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  The cure for anything is salt water - sweat, tears, or the sea. ~Isak Dinesen

 2. Anonymous Anonymous Says:

  entah kenapa...

  aku turut sakit mmbacanya ;(

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz - Owh , sangat benar petikan kata-kata Isak Dinesen itu !!!

  :-)

  Jane - Semua orang ada penyakit yang sama. Sudah tentu kita faham dan rasa...kesakitan itu.

  :-)