<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bentuk


~
Aku cuba bentukan diri ini :
Untuk memahami..apa jenis bentuk diri kamu.

Namun .. setiap kali , jawapan itu terbentuk:
Kamu berlalu pergi .. menjauh lari , dari sisi bentuk aku.

Dan
aku mula membentuk satu amaran -
Kamu bukanlah.. ruang indah terbina terbentuk

Kamu cuma cahaya ... yang memenuhi masuk :-
kerna itu memang sifat tercipta dirimu
Untuk mengisi .... Untuk memeluk erat
Setiap ruang Bentuk
~

“Bentuk”

 1. Blogger alhariesz Says:

  terlalu penat megat mengejar...

  gembirakah hati di akhir garisan?

 2. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  bentuk benntuk yg indah!
  kitalah yg membentuk semua bentuk itu.

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - entah , yg me tahu...me just penat.

  naem - mungkin juga tak.

 4. Blogger p.a.k.w.e. Says:

  akan mengadakan GET2GETHER PAKWEKU.BLOGSPOT dlm bulan JULAI 2010 di SETIAWANGSA...detail akan diberitahu kelak...harap dapat hadir..TQ

 5. Blogger Louie Terbang Tinggi-Tinggi Says:

  Jangan PUTUS ada tuk membentuk sesuatu..d

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  loiue - yups.
  :)