<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lensa

By Mr Chapeq
~
Aku rasa ianya , sesuatu yang sangat-sangat pelik. Bila aku di beri peluang , untuk berdiri sekejap di depan cam orang lain. Selalunya , akulah insan setia yang berada di belakang lensa. Namun kali ini , aku pula yang telah menjadi subjek kaku . Pelik..sangat pelik perasaan itu. Aku hanya perlu berdiri dan beraksi bisu di depan lensa.

Lihat , semangat aku mula menjadi pudar dan hilang.Perasaan itu, tak sama dan amat berbeza sekali. Tak seperti , jika aku dapat memegang cam. Ataupun mendapat sesuatu subjek yang amat bagus. Aku lagi gembira begitu. Detik dan saat , menjadi lelaki di sebalik lensa, adalah sesuatu yang lagi hebat. Sudah tentu aku menyukai perasaan itu.

Owh , mungkin...aku memang tercipta. Untuk menjadi makhluk yang berada di belakang tabir sahaja. Sekarang ,aku lebih memahami...berdiri di depan cam ,bukanlah perkara satu perkara yang senang. Dan ianya tak akan sekalipun ...dan tak pernah , menjadi sesuatu yang mudah.

“Lensa”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    yup. ia adalah satu perasaan yang sangat berbeza bila kita yang memegang lensa kamera dari menjadi subjek kaku yang menunggu gambar gambar mereka di capture.

    lebih suka menjadi subjek yang memegang kamera. ;)

  2. Blogger Muhammad Says:

    AAA Jr - Samalah kita...sama2 lebih suka berada di belakang lensa.
    :)