<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aether

Selepas hari-hari yang kita lalui berlalu.
Aku mahu bisikan pada kamu ...1 perkara.
Undang-undang mengenai 'ruang' hanyalah satu perkara mudah :
~

" Jika ianya tak mampu di isi .. Ianya, haruslah di kosongkan "

“Aether”

 1. Blogger Qaisy Jaslenda Says:

  kosongkan ruang yang tak berisi?

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Qaisy -

  Kekosongan tetap akan memenuhi.
  Itu fakta alami.
  Jadi ... kita gunakan anugerah yang maha hebat ini :- Kita cuma perlu...

  Lupa !!!

 3. Blogger alhariesz Says:

  bakal berisi bila tiba masanye...seperti di'tulis'kan...dengan isian yang tepat...

  yg sepatutnya. mungkin.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - tak...tak perlu terisi lagi.

  penyewa datang dan pergi.
  pembeli datang dan pergi.
  kucing datan n pergi....

  " Hati " ini sudah tepu isinya.

 5. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  i need space....
  guess, everyone needs SPACE...

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  kak amy de la ijan - huh , Berapa space lagi ada , untuk u kunyah burger ijan ?? . hahahahaha

 7. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  when it comes 2 ijan, i need lots of space...
  coz nk tapau lagikkkk...
  1 mana cukup...
  lallalaalaaaa

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  kak amy - maybe , ijan patut ambik u. Jadi jurucakap utk produk mereka. kannnnnn !!!