<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cenkang Kamu

[Jam 5:45 petang ]
Di Meja Belajar...Sambil Memegang Sebutir Cenkang.

~
Tiada Siapa Yang Mampu Menduga ...

Apa yang disembunyikan, di dalam Cenkang kecil ini.
Ianya mungkin menyimpan secebis Memori - Harapan -
Sejarah Silam dan Kenyataan.
Siapa yang tahu ?? - Siapa antara kalian , yang pernah ambil tahu ??.
Ianya juga ... mungkin hanya,menampung kelodak :
Memenuhi kekecewaan yang menghitam.

Siapa yang mahu Tahu ?? Kerna :
Memecahkanya bukan satu pilihan.
Meneropong ke dalam , bukan satu tindakan.
Melubang kulit keras nya .. bukan satu kebaikan.

Aku tak mahu ambil pilihan -
Aku tak mahu memecah - Aku tak mahu melubangi
Maka aku letakan kamu , jauh dari pandangan mata ini.
Aku sapu ombak di atas kamu : Agar lena lenyap....diselimuti pasir menghalus.
~
Diam kamu - Diam Aku.
Maka jalan cerita kita pun : berbeza semula.

“Cenkang Kamu”

  1. Blogger adi miranda Says:

    sukar difahami. tapi bagus.

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    adi - ini sudah dijinakan. mungkin sudah mudah untuk difahami.