<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Larut

3 Sang Pendeta ..telah datang bertapa di sebatang sungai.Pendeta Yang paling Tua sekali , berjalan duduk di tebing. Lantas dia berkata : " Ishq itu umpama air .. ianya membasahkan tekak ".Pendeta yang ke-2 , segera masuk ke dalam sungai . Mengharungi , hingga paras air melewati pinggangnya. Terus dia menjerit : " Ishq itu umpama sungai ..mengalir tanpa henti..dasarnya tiada siapa mampu menduga ".Pendeta ke-3 ,yang paling muda diantara mereka..terus berlari dan terjun ke dalam sungai. Dalam keadaan tengelam timbul di pusar oleh arus..beliau melaung

Jika Gula tak hancur kerana air , dan garam menduga dasar..
Apa ianya akan melarut ???

Akhirnya..pendeta muda itu ,terus hilang lemas.
Dibawa arus mengila dan hilang dari pandangan.
~

“Larut”

  1. Blogger alhariesz Says:

    kesimpulan: ISHQ itu penting, namun amat sukar difahami...jika silap percaturan...mampu menenggelamkan nakhoda bahtera cinta ke dasar paling dalam... betolkah en.megat?

    jangan hanyut dibawa arus...kawan :)

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    me tak hanyut..me just " rasa"