<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Eugenics


~
Manusia sentiasa mahukan kesempurnaan.
Kerana itu mereka mencipta:- Masa , Musim , Masyarat dan Mimpi.
Mereka mahu percaya dan yakin , dalam kekalutan kehidupan ini.
Masih ada sedikit ruang untuk mencipta kesempurnaan yang kekal dan sejati.
Tapi lihatlah .. sekarang. Sehingga menuju ke pintu kiamat yang terselak.
Kami , bangsa manusia masih gagal untuk membenih kan kesempurnaan itu.
kenapa ??

Kenapa ??
Kerana kami masih menganuti agama yang paling sesat ini.
Ajaran yang iblis pun , tak pernah bermimpi untuk sebarkan.
Dan manusia mengahayati nya .. selagi ombak berbunyi.
Inilah ajaran mulia ...
~
kami percaya kepada warna.

“Eugenics”

 1. Blogger alhariesz Says:

  Dalam kita berlumba-lumba menjadi yang terbaik, seringkali juga kita terlupa bahawa....Kesempurnaan hanya milik Tuhan.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - yeaps...kerana warna , kita jadi prejudis.

  :(

 3. Blogger Edzlin Says:

  wah...maaf, saya tak pernah tgk kasut ada nama pemiliknya.


  sedih dengan keadaan sekarang. makin lama makin sensitif.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Nama
  Pangkat
  Keturunanan
  Kesukuan
  Agama


  bila kita terlalu taksub kepada :- Semua di atas.
  = PREJUDIS.