<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Salah Aku - Jika Kamu Keliru ??

Aku adalah sebuah Kitab.Asal ku setitis Huruf..kepada segumpal Perkataan.
Aku hidup tumbuh..di tiup Wahyu ;Masa menambah Surah - Saat menimbunkan juzuk.
Itu lah aku yang terhimpun menjadi satu.
Aku bukan ditulis tangan raja-raja
Aku bukan dibicara Ikan dari laut
Aku bukan dikarang asal dunia malaikat
Aku bukan didongeng suara dewa-dewaSesunguhnya..Yang menitahkan agar aku dicipta :
Hanyalah~

K a M u

“Salah Aku - Jika Kamu Keliru ??”

 1. Blogger zahidahazman Says:

  love this one.

 2. Blogger Muhammad Says:

  Cik Zahidah - Salam , hey..terima kasih .
  Baguslah..hohoohoo

 3. Blogger (nothingness) Says:

  you sound as if you are in love

 4. Blogger Muhammad Says:

  faiz -

  :)