<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tenang

Di waktu petang.Dengan diiringi " Moonlight Sonata "
Aku duduk sendirian seperti biasa.Di meja yang sama

“Tenang”

 1. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  ...sambil melakar,

  lukisan indah,
  untuk semua.

  teruskan bekarya en megat!
  ramai mahu menatap karya kamu.

 2. Blogger Muhammad Says:

  Nae- Me selalu harap...ada banyak lagi masa.
  :)

  Lihat..masa itu , selalu mecemburui kita.

 3. Blogger edzlin007 Says:

  Insyaallah..masa selalu ada. ya, saya juga suka melihat karya megat

 4. Blogger Muhammad Says:

  Edz - Owh...i misz nak duduk berkarya lagi.
  :P
  Now , tuntutan hidup , tak banyak bagi me masa n ruang.

  :)