<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

किस्मत

Apa takdir kamu ??

Takdir saya ialah ... berjumpa dengan kamu hari ini. 
Menerima satu soalan,dan kamu akan mengharapkan jawapan.

Sayang....Takdir itu bukan hadiah harijadi. 

Jika hadiah harijadi,kamu boleh goncang saja kotaknya. 
Dan amat mudah untuk meneka-neka apa isi dalamnya.
Dan selama ini,saya..tak pernah menerima sekotak takdir pun lagi.


Kamu pernah ??
Ianya hadir dalam bentuk yang tak pernah jelas.Malah jika ianya menusuk ke mata,kamu tak akan pernah tahu.Mimpi waktu malam pun...masih mampu di rasa dan di ingati,tapi takdir itu tidak. Ianya adalah pati diri-Nya,yang paling tersorok dari kefahaman manusia.Jadi..lupakan takdir itu.


 Ianya...bukan takdir saya untuk menjawab.

“किस्मत”

 1. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  takdir!?
  naem terima seadanya...cuma perlu lebih berfikir,kenapa takdir yg diterima sebegitu.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Nae - bila u berfikir...sure u akan dapat jawapan.
  :)

 3. Blogger CtNbee Says:

  ...tp kdg2 jawapan kurang tepat.g penat,bila tunggu jawapan yg x kunjung tiba.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  siti - tak salah jika jawapan kurang tepat , or tak pernah kunjung tiba.

  janji kita...berfikir.

  :)

  sebab dari berfikir itu , kita dapat buat penilaian.