<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Naif

Semalam,aku lama terpaku di depan lukisan ini.Dari kenyataan yang dipapar..amat nyata. Yang ianya telah,di lukis oleh seorang anak kecil. Walau aku sudah hampir 2 kali berpusing-pusing. Membuang masa melewati lukisan-lukisan yang lain. Namun pada lukisan ini .. aku berhenti dan berdiri lagi. Meneliti setiap ruang dan warna yang terpalit.


Aku ada satu perasaan bila melihatnya.
Tetapi pada anda...apa yang anda rasa ???
~

“Naif”

 1. Blogger alhariesz Says:

  rasa nak menangis...

  bibir merahnya mengukir senyum, sampaila saya nampak air mata hitam tu...

  sayu...

 2. Blogger green Says:

  the girl in tears is crying.

 3. Blogger green Says:

  nope..i mean is smiling.okayh silap.

 4. Blogger Muhammad Says:

  hariez - hampir...hampir dengan apa yg me rasa.

  green - yeap..itu juga yang me rasa.

 5. Blogger edzlin007 Says:

  saya rasa sedih bila tgk lukisan ini.

 6. Blogger jejaka anggun Says:

  tangisan kegembiraan.

 7. Blogger Muhammad Says:

  edz - errmm...cantik perasaan kamu itu.

  shaz - ..mungkin juga.