<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kak ... Me rindu kamu , Sangat-sangat !!

Kak Yasmin : "where do tears come from, and where do they go?"
Me : Kemana sahaja .... itulah alami
:-)

“Kak ... Me rindu kamu , Sangat-sangat !!”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  rindu Mak.=(
  Al-Fatihah...

 2. Blogger alhariesz Says:

  mari doakan dia... T_T

  Al-Fatihah....

 3. Blogger Muhammad Says:

  coffeeholic - yeap , dunia me dah banyak berubah..sejak kak yasmin tiada.

  alhariez - tiada satu hari pun yang berlalu.Me melupakan beliau.
  Bagi me..kak yasmin still ada..dalam setiap kata , kerja dan hasil karya yg me buat.

  :)

  Al - fatehah

 4. Blogger a.z.n.e.e Says:

  ada org ckp... org yg istimewa dan bijak pandai selalunya pendek umur... tapi ntah tak tahu kenapa jadi begitu.. ataupun hanya kebetulan... yg nyata dia mmg istimewa... tiada pengganti seumpamanya...

 5. Blogger Muhammad Says:

  kak aznee - pendek atau panjang. Me lihat setiap manusia ada keunikan tersendiri.
  Dan , me sentiada cakap kat semua orang. Kak Yasmin sentiasa dekat di hati me.

  :)