<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Terima Kasih


Mereka melayan aku
Seolah aku seketul batu : Yang tiada jiwa dan perasaan
Mereka amat terlupa yang aku :
Cuma tanah :- Yang membatu kerana panas..tapi melumpur kerana hujan.

“Terima Kasih”

 1. Blogger angel_blister Says:

  when we project ourselves as a strong n happy go lucky person, people start to take graanted of how we really feel. they forgot that we have feelings n emotion too. to care is to hard... but hey, as long as our lives leads to they we want it to me, nothing can ever bring us down. so heads up n guns blazing!!

 2. Blogger Louie Terbang Tinggi-Tinggi Says:

  sabar jerk ler yerk..huhuu

 3. Blogger *ayu the sun* Says:

  manusia.. mcm tu lah..
  :(

  b strong k?

 4. Blogger alhariesz Says:

  pernah dengar tanah runtuh? bila hujan melebat, beratnya semakin tak tertanggung...tanah melongsor, menimbus apa saja di hadapan, atau di bawah...

  jadi sebelum runtuh, berteman la dengan pokok yang kuat mencengkam akar ke tanah, kerana dengan pokok kamu dapat saling bergantung, saling memerlu, waktu senang dan susah...tak lagi dipandang mata sebelah...

 5. Blogger i-SYA Says:

  terlalu cantik.

  suka apa yang awk cakap sini.

  mendalam. :)

 6. Blogger Muhammad Says:

  angel - yeaps ... itulah hidup. Tugas kita cuma melalui dan melalui nya. itu saja.

  alhariez - yeah..me pernah dengar. Dan me pernah lalui. Tapi tulah. hidup nieh . Mmg MAGIC !!!

  Louie - Yeap..sabar itu sepenuh iman.

  kak ayu - macam tu ?? manusia mmg begitu. Tu yg payah nak telan kebenaran.

  isya - saya tak cakap...saya cuma berbisik.