<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Part i - Siren

Jangan lihat dengan mata
Jangan sorot dengan lensa
Tapi celikan hati ... pasti kamu jumpa

Orang selalu tanya pada aku - Kecantikan itu adalah ???
Dan Jawapan aku ialah :- Saat Seorang jurugambar
telah menjumpai subjeknya , pada waktu dan masa yang tepat.
~

Bagi aku , ianya bukan tentang mencari subjek yang perfect. Tapi bagaimana kita mencari keindahan dalam setiap kejadian - Nya. Kerna aku selalu percaya , setiap manusia , binatang mahupun alam semulajadi ini . Ada kesempurnaan untuk kita cari dan selongkar. Dan itulah tugas seorang jurugambar , iaitu untuk terus melihat !!.

“Part i - Siren”

  1. Blogger alhariesz Says:

    kecantikan seseorang itu letak pada hatinya...

    (me rasa...)

  2. Blogger Muhammad Says:

    alhariez - Me pun rasa camtu....sebab hati tak pandai berpura-pura.

    :)