<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

a-MATI-lah

I - Kenapa manusia mati ??

M - Sebab perjalanan ini ...tiada tempat untuk berhenti.

I - Awak takut tak ..mati ??
M - Saya berani untuk keluar dari rahim...saya berani untuk berjalan di muka bumi. Jadi , kenapa tidak..pada mati.

I - tapi..mati sangat tak adil.
M - Kamu pentingkan diri sendiri..adilkah ??


I - Mati..kadang2 meragut mereka yg baik , tak bersalah..dan mulia
M - Kita patut bagi ruang..peluang .. pada orang lain.

I - Jadi...apa pendapat ttg mati ??
M - seperti...lena sebentar
[ Lena ...sebelum berlari ke neraka atau mengesot mengetuk syurga ]

“a-MATI-lah”

 1. Blogger angel_blister Says:

  for death its the end.. for death it is the beginning....

 2. Blogger d7 Says:

  awan yang putih menggebu seolah mengajak kita kepadanya.. haha

 3. Blogger alhariesz Says:

  jika "I" tak mau mati...dia mungkin akan menjadik tak ubah cam Gollum (LOTR)...tua, kerepot & menyedihkan...

  hidup yg SEMENTARA ini cuma satu ujian, untuk menentukan hala tuju KEHIDUPAN yang seterusnya, yg kekal DI SANA...

  hidup tanpa mati macam, pergi sekolah tapi takde exam....

 4. Blogger Muhammad Says:

  angel - Ataupun...ianya seperti air yg tak berhenti mengalir.

  d7 - ahahahaha , awan tu dah macam tilam kekabu dah.
  me snappy snap ..masa mengunakan lebuhraya guthrie. Mmg indah permandangan nya.

  Alhriez - Me suka ayat terakhir itu....ke sekolah tapi takda exam. Hohohohoho ( teringat zaman lompat pagau sekolah dulu ).