<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dari Mana Saya Dapat Ilham ??


Melukis adalah satu pekerjaan yang penuh tipu daya ilusi.
Jadi.... sedikit kejujuran amat diperlukan.

“Dari Mana Saya Dapat Ilham ??”

 1. Blogger Nabil Aizat Abdul Rahman Says:

  betul3...kejujuran itu sngtla penting

 2. Blogger alhariesz Says:

  untuk mencipta ilusi dan menggambar imaginasi jugak perlukan sedikit penipuan...hehe... jika tidak visual mungkin jadik hambar tanpa nilai estetika... bohong sunat...bleh? ikekekekeekeke :D

  tapi tetap SETUJU, kejujuran itu 'hati' sesuatu karya...

 3. Blogger Muhammad Says:

  nabil - yeap , me selalu percaya. Kita tak akan kene tipu ..jika kita tak menipu.

  Alhariesz - hohohoho , me cakap benda yang me percaya n faham. Me tak tipu lah..hohoho