<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Secawan Kopi Secangkir Tea

kau ada kopi aku ada tea.
Mari kita bertukar.
tea aku panas kopi kau panas .
Aduh ..mari kita bertukar.

kopi kau pahit tak bersusu.
tea aku kelat tak bergula.
hahaha..mari kita bertukar.

lihat sekarang ...
di bibir merah kita .
ada 3 ciuman sama .
:-)

“Secawan Kopi Secangkir Tea”

 1. Blogger Azraf Says:

  azraf: megat..
  ak x brape paham la dgn pic ni..
  apa motifnya??
  dan ayat2 ko tu..?? huhu..

 2. Blogger Muhammad Says:

  azraf - ini adalah satu kiasan.

  me selalu berfikir , tindakan bertukar cawan adalah perkara terhebat utk menghantar satu ciuman.

  cuba u bayangkan.

  u minum secawan
  then u tukar....
  sudah pasti orang yg minum dari cawan u itu , akan menyentuh bibirnya di bibir cawan yang u dah guna. Nakal bukan.

  :)

  gambar itu adalah ironinya.

  minum ice but masih mahu bertukar cawan ???

  cuba u ungkapkan kata2 ini kepada kekasih.

  mungkin u akan nampak mengada-gada.
  hey...mengada-gada itukan manja.

 3. Blogger Azraf Says:

  azraf: ahhahhah...
  btuk gak..
  huhu =p

 4. Anonymous Anonymous Says:

  hehehe..mengada-ngada..i liiikeee.. ~*~

 5. Blogger Muhammad Says:

  azraf - dapatkan apa yg me maksudkan.

  anon - selamat mengada-gada hari ini , ya