<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nampak

Orang selalu bertanya
Si Pelukis suka melihat objek apa ??
Aku selalu menjawab
Si Pelukis suka melihat warna sahaja

“Nampak”

 1. Blogger big boss Says:

  i looked it as
  1. unorganized traffic light
  2. 6.30 pm
  3. 360 degrees

 2. Blogger Muhammad Says:

  owh terima kasih sebab membetulkan.
  me tak perasan tadi.
  me selalu lupa pada lampu kuning..ahahahahaha


  6:20:563

  jumpa ??

 3. Blogger Abir Abhar Says:

  pening kepala fikir makna this post
  erm...
  traffic light?

  but the numbers?
  erm2

 4. Blogger Muhammad Says:

  abir

  sebenarnya..ianya tak bermaksud apa-apa pun.

  ianya ttg apa yang u nak tgk sebenarnya ??

  warna ??
  no ??
  atau hitam putih di situ ??

  yang buatnya jadi kompleks - bila u berfikir nya menjadi susah.
  Hakikat nya ??? sebenarnya terlalu banyak

  " KEBEBASAN di SITU "

 5. Blogger Afeeqa Says:

  ape yg i nmpk ialah, UNO! dah lame xmaen. :P

 6. Blogger Muhammad Says:

  afeeqa - huik , me tak suka main . Couse me selalu kalah..hohoho , me prefer " saidina " , boleh rasa jadi Trump !! alalalaalal..

 7. Blogger edzlin007 Says:

  kerna warna kehidupan.