<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

The man who submits to the will of the Tao has no ambitions

therefore he can never fail

M - pernah lihat pokok menari sesama mereka,dan memasang impian ?
Y.A - pernah lihat awan tersesat jalan?
M - ahahahaha,kerna mereka ikut KAKI - ikut JALAN
sendiri

“”

 1. Blogger Khaleeqa; Says:

  Kita selalu lupa yang mengubah sehari adalah sesaat.

  Aku bukan lupa, tapi aku tak pernah sedar. Alpa dek kenikmatan dunia. Kau bukan saja kreatif dari segi lukisan, tapi perkataan. Penulisan.

  Teruskan blogging, blogger. Salam ramadhan. Singgah blog aku jika sudi :)

 2. Blogger Muhammad Says:

  khaleeqa - salam , terima kasih utk ingatan itu. hohohohohoho .

  ya , me sudah lawat singgah. Cantik ya , blog kamu .

  :)