<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maaf - Aku sudah cuba yg terbaik

Tiada satu perkataan pun,yang tercipta di muka bumi hari ini
Mampu merupai apa yang aku " rasa "...sekarang
Maaf - aku minta diri,untuk berlalu dulu .

“Maaf - Aku sudah cuba yg terbaik”

 1. Blogger hafizzuan Says:

  do u find a solutions before u ssid sorry..dont easily giving up..

 2. Anonymous FaPet Says:

  berlalulah...tp ingat perkare yg same pasti brulang.
  hadaplah ape yang menembok didepan jike itu penyelesainye.
  hadaplah walaupon seorang.
  krane "berlalu" begitu bukan satu langkah yang tertib.

 3. Blogger Muhammad Says:

  hafizzuan - jika ini adalah satu kesilapan , maka ianya adalah..kesilapan saya. Dan jika ianya adalah satu kebenaran..makan ianya adalah kebenaran anda .

  fapet - saya tak akan berlalu , jika kaki saya kaku....Namun , kaki mahu pergi , saya ikut sahajalah...

  :)