<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I : 320 - Dan akhirnya

Dia Pergi
~
T     A     M     A   T

“I : 320 - Dan akhirnya”

 1. Blogger alhariesz Says:

  Saya slalu panjangkan doa pada Tuhan...

  "Please..no more farewell...."

  Sebab farewell itu perit bukan? Tapi pikir2...keperitan itu tandanya, sayang & lambang pengorbanan....

 2. Blogger edzlin007 Says:

  siapa yang pergi...ku doakan nya

 3. Blogger yaya . Says:

  siapa yang pergi ?

 4. Blogger a.z.n.e.e Says:

  xpe...

  bukan rezeki dia bersama kita..
  siapakah gerangan yang bertuah itu nanti??

  kita sabar, kita tunggu dan kita lihat sama2..

 5. Blogger Nabil Aizat Abdul Rahman Says:

  nak ikot...mari ramai2 mendoakan keselamatan kami..eh dia..