<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku rasa

Aku rasa tak happy

Aku rasa makin bodoh
Aku rasa terlalu banyak kesilapan
Aku rasa terbiar
Aku rasa sunyi
Aku rasa dikhianati
Aku rasa terlalu bermuka-muka
Aku rasa terlalu hina

Kenapa pekej kehidupan ini terlalu kompleks ??

“Aku rasa”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  hidup yg tanpa rasa duka itu ibarat air sirap bandung x cukup pink sayang....


  x cukup pink...
  x cukup gur-gurl la....

  hik hik...

 2. Blogger alhariesz Says:

  tapi kan megat...

  kesukaran hidup buat kita kenal siapa kita, siapa kawan dan lawan...dan siapa Tuhan...

  belenggu masalah hanya buat kita lemah, tapi menghadapinya dengan cekal buat kita kuat dan tabah...

 3. Anonymous Anonymous Says:

  tp sy rase kamu kiut ...
  talented n kiut ... :o)

 4. Blogger edzlin007 Says:

  kerana jikalau mudah kita akan merasa bosan dengan kehidupan

 5. Blogger reez Says:

  sabar k
  life is hard
  just make do with what u have and live it to the fullest
  hehe

 6. Blogger Muhammad Says:

  shaz - me nak bandung satu jug , utk berbuka puasa besok !! :P

  alhariez - me kuat . Cuma kadang2 manusia yang di sekeliling , buat me jadi betul2 lemah. :(

  Anon - terima kasih..

  edzlin - ya , untuk hidup seribu tahun...kenapa kita harus bosan ??

  reez - ok ..me menurut perintah

  :)

 7. Blogger theosofie mashon Says:

  kompleks? supaya anda boleh terus melakar dan melukis dengan warna-warna. bukankah putih dunia ini tanpa apa2 dan jemu nanti kanvas hati mu

 8. Blogger Muhammad Says:

  theosofie - lama tak ketemu kamu..
  heyyy...selamat jumpa kembali !!

  :)

 9. Blogger theosofie mashon Says:

  jumpa tidak, memang. baca selalu kekadang. tapi saya ingat awak selalu. saya suka kerja seni awak dari melukis - hingga - awak menulis. itu yang tak luput. kerana awak selalu membuat saya senang... dan menjana akal saya.