<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tangan-NYA


Manusia membina dan terus membina. Tanpa menunjukan tanda-tanda mereka akan berhenti. Otak kecil mereka , terus berkembang dalam setiap detik saat. Dalam tempoh 100 tahun , bangsa manusia telah mampu mencapai tahap kematanganya. Dengan Keupayaan utk menerima dan mentafsir , membuatkan bangsa manusia dapat terus wujud dan mengesahkan kekuasaannya , melebihi mahkluk lain. Bayangkan apa yang mampu mereka capai , jika terus kekal selama 5000 tahun yang mendatang ??

7 lagi keajaiban dunia ??
Karya-karya sehebat Plato tertulis semula ??
Bangun nya Empayar hebat yang merentas 3 benua ??
Lahir idea-idea baru yang mengubah kefahaman manusia ??

Walau apa pun mereka cipta , ukir , lakar , arahkan. Dalam kebangaan untuk menyambut kejayaan ketamadunan bangsa. Manusia selalu lupa.......apa yang mereka usahakan itu , adalah tanda kasih sayang-NYA.

“Tangan-NYA”

 1. Blogger Qaisy Jaslenda Says:

  teruskan mengingatkan megat.

  terima kasih untuk itu.

 2. Blogger alhariesz Says:

  MANUSIA
  = nasia (kata dasar Arab bermaksud LUPA)

  kita selalu ingat Dia bila kita perlukan Dia... Tak adil bukan?

 3. Blogger Muhammad Says:

  qaisy - bila lihat kamu...me akan ingat macam2.

  bagi me , manusia adalah cermin yg terbaik . Untuk kita menilai diri sendiri.

  alhariez - Ingat DIA ...itu seribu kali baik , dari tak ingat.

  :)