<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

LIHAT dengan HATI

Lihat , bagaimana awan terbina.
Tak pernah : Walau sekalipun

Saling menyakiti .....antara satu sama lain.

“LIHAT dengan HATI”

 1. Blogger muhd naem Says:

  sebab warna itu saling melengkapi.

  saya masih mencari warna!
  warna yg sesuai.

 2. Anonymous insuhmeeaz Says:

  siapa kata awan tidak menyakiti?
  awan bila disakiti akan menghujani bumi ini...

  bukankah lebih sukar apa yang dialami awan!
  pabila terlalu besar dan terlalu berat hingga tidak mampu menangung masalahnya sendiri lalu terus mlabuhkan hujan tanpa disegani!

  namun masih ada rahmat kepada sang bumi!
  mengapa ingin jadi awan!
  bukankah diri ini lebih memahami erti diri sendiri!
  menghapa manusia gemar tidak menjadi diri sendiri?
  sedangkan nanti diri sendiri yang rugi

 3. Blogger alhariesz Says:

  awan yg menangis teriak tu namanye...

  "Awan yang terpilu...." T_T

  sape yg sakiti awan? MANUSIA la....

  suka buat onar dan cemar bumi Tuhan....

 4. Blogger Muhammad Says:

  sebenarnya , me merujuk kepada bangunan itu. Bagaimana ianya terbina. Penuh dengan kesukaran.
  Tapi awan-awan di atasnya. Penuh alami. Bergerak bergerombolan. Tapi tak pernah memusnahkan.

  Ianya satu kiasan , bagaimana alam itu terbina tanpa paku dan besi. Tapi masih indah olahannya.