<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Faiz - Ini utk Kamu

Hari lahir ialah..............tentang

I - Kasih Sayang yang bersinar bagai lilin
II - Persahabatan yang tidak mengenal rupa
III - Kegembiraan yang kita kongsi sama rata
IV - Mereka yang hadir utk memenuhi kekosongan hati
V - Berlari... mengharungi hidup bersama kamu
VI - Yang datang dan pergi , Namun membawa senyuman
VII - Apa pun dugaan yang tiba..utk kamu tahu , sahabat itu ada bersama.
VIII - ....selamatkanlah aku - dari di campak ke dalam pool.

“Faiz - Ini utk Kamu”

  1. Blogger Abir Abhar Says:

    sgt smart all the pics!
    and the party was superb..

  2. Blogger Muhammad Says:

    Abir - Hohoohoho , lupa nak tolak anda . En Abir.