<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sempurna


Buku yang tiada berkulit,
tiada bab
tiada perkataan
tiada huruf
...dan tiada penamat adalah...


L U K I S A N

“Sempurna”

 1. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  apa yg naem boleh cakap en. megat,
  kdg2 tiada yg sempurna,
  dn ada sesetengah benda,
  kita hanya perlu biarkan dia "bercakap sendiri",
  mcm lukisan kamu!

 2. Blogger |Liyana PELANGIā„¢ | Says:

  betol3 !

 3. Blogger paan Says:

  huhu..sokong bro... nice sketch! like it :)

 4. Blogger alhariesz Says:

  sahih & tayyib!

  kamoo memang SANG PENARI AGUNG... :)

 5. Blogger Eddie Says:

  Megat, can u sketch something for me some day?

 6. Blogger edzlin007 Says:

  setuju. betul...betul...betul...

 7. Blogger Muhammad Says:

  nae- ya , me sedang diam. biar lukisan itu saja bercerita.

  liyana - macam upin n ipin kamu .

  paan - holla , paan..selamat datang.

  alhariesz - penari ?? ermm...sudah lama tidak menari sebenarnya.

  eddie - boleh , asalkan ianya tidak melebihi kemampuan me.

  edzlin - lagi sorang ...hohohoh

 8. Blogger mutakalim Says:

  mana dapat idea ni?

 9. Blogger Muhammad Says:

  mutakalim - idea utk menulis ??
  me dapat dari melihat , metafsir...dan meluahkan nya...itu sahaja.