<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kupu-kupu - Siapa nampak ??

Tadi aku nampak kupu-kupu. Singgah hinggap di jendela. Aku nak tangkap , tapi tak sampai hati. ( X-sempat sebenarnya ). Jadi aku biarkan saja dia pergi. Aku lihat kupu-kupu itu warnanya pudar, kusam dan kelam. Tapi itu sahajalah aku lihat..

.....Tapi, ini sahaja yang aku ingat.
Warna-warna indah.Sebab imaginasi aku mmg tiada henti.

“Kupu-kupu - Siapa nampak ??”

 1. Blogger my name is KARL Says:

  kupu-kupu itu terus terbang dan ia hinggap di jendela kamarku..

  hehe

  boleh?? nk try berpuisi...

 2. Blogger Muhammad Says:

  nak jugak tu
  ok la
  nope bad
  :P
  hehehehe