<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Azam Tahun 2009

Apa azam tahun 2009 aku ??

 • I - Mahu ambik picture yang lagi baik dan menarik.
 • II- Mahu jadi lebih Baik dan Mulia.
 • III- Mahu jadi lebih pendiam , senyap dan tenang.
 • IV- Mahu menang , menang , menang dan sentiasa menang.
 • V- Mahu lens baru untuk kamera & Tag semua pic yang aku snap.
 • VI- Mahu melukis ... terus melukis dengan lebih baik & rajin.
 • VII- Mahu sentiasa tersenyum gembira.
 • VIII- Mahu pergi ke Pulau.
 • IX- Mahu ada kesihatan yang bagus.
 • X- Mahu hidup untuk setahun lagi.

 

“Azam Tahun 2009”

 1. Blogger kheme rosly Says:

  comel abang botak!

 2. Blogger Qarl Says:

  all d best megat!!!

  InsyaAllah, kalo x 100% azam tercapai, pasti akan tercapai sebahagiannya...

  Janji jangan azam tinggal azam...

  haha

  hv a great day!

 3. Blogger the NERD Says:

  AZAM VI- Mahu melukis ... terus melukis dengan lebih baik & rajin.

  Gud! cos i love ur drawings :D gud luck!

 4. Blogger Cik Remyza Says:

  bagus azam kamu teruskan yaaa

 5. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  the bunga looks so chantekkk dalam pic... way 2 go megat...
  mwahhhhsssx