<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Seni

Aku selalu tak percaya~yang aku punya bakat. 

“Seni”

 1. Blogger [r][a][y] eusouff Says:

  jangan buang...pass over je...hehehhe

 2. Blogger (in nothingness) Says:

  this is very beautiful megat. love the blues

 3. Blogger sultanmuzaffar Says:

  daripada buang...baik bagi kat aku jer...:)

 4. Blogger edzlin007 Says:

  saya suka lukisan tu

 5. Blogger Khairulius Says:

  jgn buang...gimmme

 6. Blogger rizal Says:

  Alamak.. megat..

  seriously, kalau nak buang camtu.. aja.. baik jual.. i am sure akan ada insan-insan yang bersikap apreasi terhadap karya tu. Tak pun, berilah kepada rakan-rakan sebagai hadiah ka apa.. Musti depa suka sebab dihargai. Mungkin Megat rasa nak buang, tapi sayang sebab, rasanya hasil tuu.. hmmmp.. nampak dinamik..

  kalau nak buang juga, jual tak mahu, bagi kawan-kawan tak mahu, err restnrileks sudi kiranya terima hasil kreatif dan kritis megat tu. :)

 7. Blogger Hairi Lasim Says:

  pls...jgn buang! Give it to me.