<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cinta ?? Aduhai mmg mengelirukan


Org kata cinta itu buta.
Namun bagi aku,yang benar
cinta itu..~adalah soal mengelirukan.

“Cinta ?? Aduhai mmg mengelirukan”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  wah wah wah
  love. ahaaa

  *nana

 2. Blogger put3_nana Says:

  cinta memang perit.. terlalu sakit..

 3. Blogger iza_coral Says:

  cinta itu keliru..

 4. Blogger Leeya Asuri Lee Says:

  biarkan saja setiap angin itu pergi bersama kenangan dude..
  cinta itu tidak pernah bersalah..

  semoga hatimu bisa tenang dan Dia akan tunjukkan jalannya..

  chiill~ =)

 5. Blogger idayu Says:

  Cinta itu bukan buta..bukan dusta juga bukan keliru tapi cinta itu suci yang lahir serta terbit dari hati yang jujur n ikhlas hanya kerana Allah. Manusia yang menjadikannya noda, keliru dan hina. Cinta la kerana Allah bukan sekadar untuk memenuhi kekosongan hidup......:)