<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kiss

7.8.11 by MORIBAYU

aUU I
Your soul has become an invisible bee.
We don't see it working,
but there's the full honeycomb.
Your body's height, six feet or so,
but your soul rises through seven levels of heavens.

An Invisible Bee~Rumi

Bata

5.8.11 by MORIBAYU

 Architecture is the art of how to waste space. 

~Philip Johnson 

imagiro

3.8.11 by MORIBAYU

 Musim utk Origami,sudah pun bermula.Dan aku pula~memang tidak berbakat.

Zzzzzz

2.8.11 by MORIBAYU

Aku baru,balik potong rambut di kedai mamak.
Yay..cuma bayar caj,sebanyak Rm 8.00 sahaja.
 Selama ini,aku habiskan 30-40 ringgit utk sekali gunting.
Hurmm,mungkin sudah tiba masanya.Utk aku jimatkan duit.

Hari Paling Cerah

1.8.11 by MORIBAYU

3-4 minggu ini,adalah hari paling cerah di dalam hidup aku.Banyak kerja dan urusan,yang sudah pun berjaya diselesaikan.Walaupun,sudah hampir 4 minggu.Aku terpaksa pergi berurusan ke luar daerah.Tapi,syukur kerana semua aktiviti dan program yang dirancang selama ini.Telah pun berjalan dengan lancar.Penat?,yups..memang sangat-sangat memenatkan.Hujung minggu pun kerja.Tiada peluang pun,untuk duduk melepak dengan kawan-kawan.Ada waktunya,dari awal subuh lagi.Aku sudah keluar dari rumah.Balik pun,apabila jam dah tepat ke detik tengah malam.Dengan kaki yang sangat sakit,di tambah dengan kepenatan minda.Tiada masa lagi dah,nak tukar-tukar baju ataupun pergi mandi.Sampaikan,aku cuma campakan saja beg ke tepi.Dan terus,melompat masuk tidur.Sekarang,aku sudah ada banyak waktu lapang.Aku cuma,mahu nonton DVD yang aku beli bulan lepas.Habiskan membaca buku-buku baru di rak.Hurmm..dan duduk menyiapkan 2-3 lakaran lagi,untuk klien.Tapi,yang paling penting sekali.~
'Aku cuma mahu Gembira'.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.